3 yếu tố quan trọng để nói tiếng anh hay

Nhiều người học tiếng Anh lại luôn gặp vấn đề với việc nói của mình vì không thể nói hay, nói giỏi hoặc nói mà người nước ngoài không hiểu. Đơn giản vì bạn đã quá nôn nóng mà bỏ qua yếu tố quan trọng nhất của kỹ năng này.

 

Có 3 yếu tố quan trọng nhất mà bạn phải chú ý khi luyện nói tiếng Anh, đó là:

  1. Phát âm

Phát âm là cách đọc của các từ tiếng Anh, cũng như tiếng Việt, nếu phát âm sai thì người nghe sẽ hiểu thành một từ khác. Do đó, để giao tiếp tốt, trước hết phải luyện phát âm đúng chuẩn.

Không chỉ có phát âm đúng nguyên âm, phụ âm mà còn phải phát âm phụ âm cuối, đó là yếu tố quan trọng nhất của một từ tiếng Anh. Trong tiếng Anh có những từ phát âm giống nhau như chỉ khác nhau ở phụ âm cuối, ví dụ: bag /bæg/ là cái túi, còn bat /bæt/ thì lại là con dơi. Chỉ cần nói sai thì người nghe sẽ hiểu sang một ý nghĩa khác.

yếu tố quan trọng nói tiếng anh phát âm

Hiểu được tầm quan trọng của phát âm, tại Vietlish rất chú trọng các bài học và thời gian luyện tập về phát âm cho các bạn học viên. Tiếp cận với IPA, ELSA SPEAK và thực hành cùng huấn luyện viên và các bạn học viên khác góp phần rất lớn vào việc cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt là về phát âm.

  1. Trọng âm

yếu tố quan trọng nói tiếng anh trọng âm

Trọng âm của một từ, một câu giúp người nghe phân biết từ loại, hay phân biệt nghĩa của từ. Trong tiếng Anh, có những từ chỉ có 1 cách viết nhưng khi nhấn trọng âm khác nhau thì lại có nghĩa khác nhau. Ví dụ present /pri’zent/ thì là động từ trình bày, nhưng present /’prezent/ thì lại có nghĩa là quà. Do đó, nhấn đúng trọng âm là một trong những yếu tố quyết định trong việc luyện nói tiếng Anh.

  1. Ngữ điệu

Để luyện nói tiếng Anh đúng, phải luyện phát âm và trọng âm. Để luyện nói tiếng Anh hay, phải luyện thêm cả ngữ điệu nữa. Ngữ điệu là nhấn và lướt trong câu. Khi nói một câu tiếng anh, những từ mang thông tin chính sẽ được nhấn và được đọc to hơn, còn những từ khác thì có thể được đọc nhỏ hơn, đó là cách mà người phương Tây hiểu câu nói của người khác dù họ nói nhỏ hay nói nhanh.

yếu tố quan trọng nói tiếng anh ngữ điệu

Vậy những từ được nhấn là những từ nào? Đó chính là “danh, động, tính, trạng” tức là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Cho nên, khi luyện nói một câu, bạn phải luyện đọc to, rõ các loại từ này. Cách tốt nhất để luyện ngữ điệu là mở những đoạn VOA, nghe họ đọc và bắt chước theo ngữ điệu của họ từng câu một, cho đến khi bạn có thể đọc lại đoạn đó giống như cách họ đọc. Khi đã quen với ngữ điệu rồi thì nói tiếng Anh hay sẽ không còn là vấn đề nữa.

————–ENGLISH————-

Many English learners always have problems with their speaking because they cannot speak well or speak but foreigners do not understand. Simply because you are too impatient to ignore the most important element of this skill.

There are 3 most important factors that you must pay attention to when practicing speaking English, they are:

1. Pronounce

Pronunciation is the reading of English words, as well as Vietnamese, if the pronunciation is wrong, the listener will understand it as another word. Therefore, to communicate well, first of all, one must practice correct pronunciation. Not only have the correct pronunciation of vowels and consonants but also have to pronounce the final consonant, which is the most important element of an English word. In English, there are words that sound the same as they only differ at the end consonant, for example, bag / bæg / is a bag, and bat / bæt / is a bat. Just say it wrong, the listener will understand another meaning.

Understanding the importance of pronunciation, Vietlish pays great attention to lessons and time for pronunciation practice for students. Access to IPA, ELSA SPEAK, and practice with coaches and other students greatly contribute to improving English communication skills, especially in pronunciation.

2. Stress

The stress of a word, a sentence that helps listeners to distinguish type words, or distinguish the meaning of words. In English, there are words that have only one spelling, but when stress is different, the meaning is different. For example present / pri’zent / is the presentation verb, but present / ‘prezent / is the gift. Therefore, correct stress is one of the decisive factors in English speaking practice.

3. Intonation

To practice speaking English correctly, you must practice pronunciation and stress. To practice speaking English well, you must practice intonation as well. Intonation is pressing and surfing in sentences. When speaking an English sentence, key information words are pressed and read louder, while other words can be read smaller, which is how Westerners understand what others say even though they speak. small or fast So what are the hit words? That is “noun, verb, adjective,” that is, noun, verb, adjective, and adverb. So, when you practice speaking a sentence, you have to practice reading out loud and clear these types of words. The best way to practice intonation is to open VOA passages, listen to them read, and imitate their intonation sentence by sentence until you can reread the passage in the same way as they read it. Once you get used to the intonation then speaking good English will not be a problem anymore.