CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Có hiệu lực: 01/01/2021

THÔNG TIN CHUNG

Vietlish là đơn vị kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn (nghĩa là tổ chức xác định phương tiện và mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân), trừ khi bạn là một phần của một số chương trình Đối tác nhất định hoặc một số các trường hợp khác như đã thông báo cho bạn, trong trường hợp đó Vietlish là bên xử lý dữ liệu.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nêu trong phần “Chúng tôi thu thập thông tin gì” của Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này bên dưới, bao gồm các chi tiết đăng ký tài khoản như tên và email, chi tiết về Nội dung cung cấp mà bạn thực hiện, thông tin khảo sát (nơi bạn cung cấp), xác minh danh tính dữ liệu và thông tin về việc bạn sử dụng trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong phần “Cách chúng tôi sử dụng thông tin” của Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này bên dưới, bao gồm việc cung cấp trang web và Dịch vụ của chúng tôi cho bạn, đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất của trang web của chúng tôi, tiến hành nghiên cứu liên quan đến Nội dung cung cấp , chia sẻ thông tin với Nhà cung cấp nội dung và các nhà cung cấp của chúng tôi, tiếp thị trực tiếp và thực hiện phân tích thống kê về việc sử dụng trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có một số quyền mà bạn có thể thực hiện liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, như được nêu trong phần “Cập nhật hoặc Xóa thông tin nhận dạng cá nhân của bạn” của Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này bên dưới.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về chúng tôi và cách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong từng phần của Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này:

 1. Mục đích thu thập thông tin và chúng tôi là ai
 2. Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này bao gồm những gì
 3. Những gì bạn đồng ý khi sử dụng trang web của chúng tôi
 4. Chúng tôi thu thập thông tin gì
 5. Cách chúng tôi sử dụng thông tin
 6. Chính sách liên kết ngoài
 7. Chính sách Lưu giữ Thông tin Nhận dạng Cá nhân
 8. Bảo vệ Quyền riêng tư & Bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân
 9. Chính sách Cập nhật hoặc xóa thông tin nhận dạng cá nhân của bạn
 10. Thắc mắc, Đề xuất và Khiếu nại
 11. Thông lệ quốc tế về bảo mật
 12. Thay đổi thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi
 13. Không có thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi
 14. Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư của Live2Vietlish

I. Mục đích thu thập thông tin và chúng tôi là ai

Mục đích của Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này là để mô tả cách Vietlish, Jsc., Các công ty con của chúng tôi và các chi nhánh quốc tế của chúng tôi, (“Vietlish,” “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn thông qua các giao diện trực tuyến của chúng tôi (ví dụ: các trang web và ứng dụng di động) do chúng tôi sở hữu và kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn ở Vietlish.co, Vietlish.net, Vietlish.group, Vietlish.edu.vn và Vietlish.io (ở đây gọi chung là trang web”). Vui lòng đọc kỹ Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này để hiểu những gì chúng tôi làm. Nếu bạn không hiểu bất kỳ khía cạnh nào trong Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@vietlish.edu.vn hoặc privacy@vietlish.io. Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi cũng được điều chỉnh bởi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Các điều khoản được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này có thể được tìm thấy trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Vietlish, Jsc. là một tập đoàn EdTech có trụ sở chính tại 35/5 D5 Str., W.25, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City, 700000. Vietlish là đơn vị kiểm soát dữ liệu của tất cả Dữ liệu Cá nhân (như định nghĩa bên dưới) được thu thập qua Trang web và Dữ liệu Cá nhân nhất định được thu thập từ các bên thứ ba, như được nêu trong Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này trừ khi bạn là một phần của một số chương trình Đối tác nhất định hoặc một số trường hợp nhất định khác như đã thông báo cho bạn, trong trường hợp đó Vietlish là người xử lý dữ liệu.

II. Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này bao gồm những gì

Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này bao gồm thông tin chúng tôi thu thập từ bạn thông qua Trang web của chúng tôi. Một số chức năng của Trang web của chúng tôi có thể được sử dụng mà không tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào, nhưng đối với các tính năng hoặc Dịch vụ liên quan đến Cung cấp nội dung, Dữ liệu Cá nhân là bắt buộc. Để truy cập một số tính năng và lợi ích nhất định trên Trang web của chúng tôi, bạn có thể cần phải gửi hoặc chúng tôi có thể thu thập “Dữ liệu cá nhân” (tức là thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng bạn và cũng có thể được gọi là “thông tin nhận dạng cá nhân ”Hoặc“ thông tin cá nhân ”). Dữ liệu Cá nhân có thể bao gồm thông tin như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và số nhận dạng thiết bị của bạn, cùng những thông tin khác. Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân mà bạn gửi cho Vietlish. Thông tin không chính xác có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Trang web của bạn, thông tin bạn nhận được khi sử dụng Trang web và khả năng liên hệ với bạn của chúng tôi. Ví dụ: địa chỉ email của bạn phải được cập nhật vì đó là một trong những cách mà chúng tôi giao tiếp với bạn.

III. Những gì bạn đồng ý khi sử dụng trang web của chúng tôi

Chúng tôi cho rằng các cơ sở pháp lý để sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này như sau:

 • Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào với bạn (ví dụ: tuân thủ Điều khoản Sử dụng Trang web của chúng tôi mà bạn chấp nhận bằng cách duyệt trang web của chúng tôi và / hoặc tuân thủ hợp đồng của chúng tôi để cung cấp Dịch vụ cho bạn, tổ chức học thuật của bạn, người sử dụng lao động của bạn hoặc tổ chức khác có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi); hoặc
 • việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; hoặc
 • việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là:
  • điều hành, tăng trưởng và phát triển doanh nghiệp của chúng tôi;
  • vận hành Trang web của chúng tôi và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi;
  • lựa chọn các nhà cung cấp có kỹ năng và trình độ phù hợp;
  • xây dựng mối quan hệ với các đối tác và các tổ chức học thuật;
  • thực hiện nghiên cứu và phân tích thống kê;
  • thực hiện tiếp thị và phát triển kinh doanh; và
  • cho các mục đích hành chính và kiểm toán nội bộ.
 • đồng ý, để gửi cho bạn một số thông tin liên lạc hoặc nơi bạn gửi một số thông tin nhất định cho chúng tôi, hoặc khi được yêu cầu dựa trên sự đồng ý của luật pháp địa phương.

Cơ sở pháp lý nào áp dụng cho một hoạt động cụ thể sẽ phụ thuộc vào loại thông tin cá nhân được sử dụng và bối cảnh mà thông tin đó đang được sử dụng.

Nếu chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên khác) để sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra cân bằng để đảm bảo rằng lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên kia) không bị lợi ích của bạn hoặc các quyền và tự do cơ bản cần được bảo vệ lấn át của thông tin cá nhân.

Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp cho mục đích tiếp thị trên cơ sở đồng ý của bạn (bạn có thể rút lại bất kỳ lúc nào như mô tả bên dưới).

Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo một cách cụ thể, nhưng sau đó bạn đổi ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách truy cập trang hồ sơ của bạn và nhấp vào hộp để xóa sự đồng ý và chúng tôi sẽ ngừng làm như vậy. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi cung cấp một số Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

IV. Chúng tôi thu thập thông tin gì

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin về người dùng thông qua Trang web:

 1. Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Khi người dùng truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể theo dõi, thu thập và tổng hợp thông tin cho biết, trong số những thứ khác, những trang nào trên Trang web của chúng tôi đã được truy cập, thứ tự họ đã truy cập, thời điểm họ được truy cập và siêu liên kết nào đã được nhấp. Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ các URL mà bạn đã liên kết với Trang web của chúng tôi. Việc thu thập thông tin như vậy có thể liên quan đến việc ghi lại địa chỉ IP, hệ điều hành và phần mềm trình duyệt được sử dụng bởi mỗi người dùng của Trang web. Chúng tôi có thể xác định từ địa chỉ IP của Nhà cung cấp dịch vụ Internet của người dùng và vị trí địa lý của điểm kết nối của họ. Dữ liệu vị trí có thể được sử dụng để định tuyến lưu lượng truy cập của bạn đến máy chủ khu vực gần nhất nhằm giảm độ trễ và cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và đèn hiệu web khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và đèn hiệu web của chúng tôi, vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi.
 2. Dữ liệu Cá nhân do bạn cung cấp trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba. Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký tài khoản, cập nhật hoặc thay đổi thông tin cho tài khoản của mình, mua sản phẩm hoặc Dịch vụ, hoàn thành khảo sát, đăng ký cập nhật email, tham gia diễn đàn công khai của chúng tôi, gửi email cho chúng tôi , và / hoặc tham gia vào Cung cấp nội dung hoặc các Dịch vụ khác trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp để trả lời các câu hỏi của bạn, cung cấp cho bạn Dịch vụ và / hoặc Cung cấp nội dung cụ thể mà bạn chọn, gửi cho bạn thông tin cập nhật về Cung cấp nội dung hoặc các sự kiện khác của Vietlish và gửi cho bạn email về việc bảo trì hoặc cập nhật Trang web.
 • Đăng ký tài khoản. Nếu bạn đăng ký một tài khoản trên Trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân như tên và địa chỉ email của bạn.
 • Thông tin cập nhật. Vietlish có thể cung cấp cho bạn khả năng nhận thông tin cập nhật qua email hoặc bằng cách đăng trên các phần của Trang web mà chỉ những người đã đăng ký mới có thể truy cập được. Để đăng ký các Dịch vụ này, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân như tên và địa chỉ email của bạn.
 • Diễn đàn. Vietlish có thể thỉnh thoảng cung cấp các diễn đàn công cộng (“Diễn đàn”), nơi bạn có thể chia sẻ ý kiến ​​và suy nghĩ. Để tham gia Diễn đàn, bạn có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi và / hoặc cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân như tên và địa chỉ email của bạn. Hãy nhớ rằng thông tin bạn đăng hoặc cung cấp trong Diễn đàn sẽ được công bố rộng rãi. Bạn không nên đưa bất kỳ thông tin cá nhân nào hoặc thông tin khác có tính chất cá nhân hoặc nhạy cảm, cho dù liên quan đến bạn hay người khác, trong một bài đăng trên Diễn đàn. Cũng vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng và Quy tắc Ứng xử của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách sử dụng hợp lý Diễn đàn của chúng tôi.
 • Tham gia Cung cấp nội dung. Vietlish cung cấp cho người dùng cơ hội tham gia Cung cấp nội dung trên hoặc thông qua Trang web. Nếu bạn muốn tham gia Cung cấp nội dung, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cần thiết để tiến hành Cung cấp nội dung đó. Thông tin này có thể bao gồm, trong số những thứ khác, tên và địa chỉ email của bạn.

Nếu bạn tham gia Cung cấp nội dung, chúng tôi có thể thu thập một số nội dung nhất định do người dùng tạo, chẳng hạn như bài tập bạn gửi, bài tập được chấm điểm ngang hàng và phản hồi về việc chấm điểm ngang hàng. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu khóa học, chẳng hạn như câu trả lời cho các câu đố trong video, câu đố độc lập, bài kiểm tra và khảo sát. Bạn không nên đưa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào hoặc thông tin khác có tính chất cá nhân hoặc nhạy cảm, cho dù liên quan đến bạn hoặc người khác, vào các bài tập, bài kiểm tra hoặc khảo sát, ngoại trừ thông tin cần thiết để tham gia hoặc gửi các bài tập, bài kiểm tra hoặc khảo sát đó.

 • Xác minh danh tính. Vietlish có thể cung cấp cho bạn khả năng xác minh danh tính của bạn cho các Dịch vụ được chọn. Để đăng ký các Dịch vụ này, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính bên thứ ba của chúng tôi Dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ, ngày sinh của bạn, ảnh chụp chính xác được chụp bằng webcam và giấy tờ tùy thân có ảnh. Ngoài ra, nếu bạn nộp đơn xin hỗ trợ tài chính liên quan đến các Dịch vụ này, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về thu nhập của mình.
 • Liên lạc với Vietlish. Chúng tôi có thể nhận Dữ liệu Cá nhân khi bạn gửi email cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi.
 • Trang của bên thứ ba. Chúng tôi có thể nhận Dữ liệu Cá nhân khi bạn truy cập hoặc đăng nhập vào trang web của bên thứ ba, ví dụ: Facebook, từ Trang web của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm văn bản và / hoặc hình ảnh Dữ liệu Cá nhân của bạn có sẵn từ trang web của bên thứ ba.
 • Các cuộc khảo sát. Chúng tôi có thể nhận Dữ liệu Cá nhân khi bạn cung cấp thông tin để trả lời cuộc khảo sát do chúng tôi hoặc Nhà cung cấp nội dung điều hành.
 • Các trang web đối tác. Các trang web đối tác cung cấp các công cụ và dịch vụ liên quan đến Cung cấp Nội dung cho người dùng Vietlish có thể thu thập dữ liệu người dùng cấp cá nhân phi tài chính về việc cá nhân sử dụng trang web đối tác đó trong khi các trang web đối tác cung cấp các dịch vụ đó cho Vietlish. Các trang đối tác có thể chia sẻ dữ liệu đó với Vietlish nhằm mục đích cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, các dịch vụ của trang đối tác và trải nghiệm giáo dục của từng cá nhân. Dữ liệu này bao gồm thông tin như lượng thời gian dành cho trang web đối tác và các trang đã xem.
 • Xử lý thanh toán của bên thứ ba. Vietlish cung cấp cho bạn khả năng thanh toán các Dịch vụ Nội dung và các Dịch vụ khác bằng thẻ tín dụng hoặc các phương thức khác thông qua nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán bên thứ ba. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi – không phải Vietlish – thu thập và xử lý thông tin tài chính của bạn.

V. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

 1. Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web để xây dựng Dịch vụ chất lượng cao hơn, hữu ích hơn bằng cách thực hiện các phân tích thống kê về các đặc điểm và hành vi chung của người dùng cũng như đo lường nhân khẩu học và sở thích liên quan đến các khu vực cụ thể trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để đảm bảo tính bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi và Trang web.
 2. Thông tin nhận dạng cá nhân do bạn trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba cung cấp. Ngoại trừ những trường hợp được quy định trong Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này hoặc theo sự đồng ý cụ thể của bạn, Vietlish sẽ không tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của bạn. Ngoài các mục đích sử dụng khác được nêu trong Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này, chúng tôi có thể tiết lộ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân như được mô tả bên dưới.
 • Cung cấp Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để cho phép bạn truy cập và sử dụng Trang web và để cung cấp bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc Dịch vụ nào mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
 • Hỗ trợ kỹ thuật và bảo mật. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bạn, khi được yêu cầu và để đảm bảo tính bảo mật của Dịch vụ và Trang web của chúng tôi.
 • Bản cập nhật. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân được thu thập khi bạn đăng ký các dịch vụ cập nhật hoặc email khác nhau của chúng tôi để gửi cho bạn các thông báo liên quan đến Trang web hoặc Cung cấp nội dung. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin này và / hoặc sử dụng nó để liên lạc với bạn trong tương lai, nơi chúng tôi được quyền làm như vậy một cách hợp pháp.
 • Diễn đàn. Bạn không nên đăng bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào hoặc thông tin khác có tính chất cá nhân hoặc nhạy cảm, cho dù liên quan đến bạn hay người khác, trong một bài đăng trên Diễn đàn. Nếu bạn chọn đăng thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin nhận dạng cá nhân đó có thể được thu thập trong quá trình bạn sử dụng Diễn đàn. Chúng tôi có thể xuất bản thông tin này thông qua các tiện ích mở rộng của nền tảng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như các ứng dụng di động. Chúng tôi có quyền sử dụng lại các bài đăng trên Diễn đàn chứa thông tin nhận dạng cá nhân trong các phiên bản Cung cấp nội dung trong tương lai và để nâng cao các Dịch vụ cung cấp nội dung trong tương lai. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin này và / hoặc sử dụng nó để liên lạc trong tương lai với bạn và / hoặc (những) người được chỉ định của bạn và / hoặc cung cấp thông tin đó cho Nhà cung cấp nội dung, đối tác kinh doanh hoặc (các) người hướng dẫn liên quan đến các khóa học bạn đã tham gia . Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc xuất bản các bài đăng được gửi trên Diễn đàn mà không sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân.
 • Tham gia cung cấp nội dung. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn tham gia Cung cấp nội dung thông qua Trang web cho các mục đích xử lý, bao gồm nhưng không giới hạn để theo dõi việc tham dự, tiến trình và hoàn thành Cung cấp nội dung. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn và hiệu suất của bạn trong một Cung cấp nội dung nhất định với người hướng dẫn hoặc người hướng dẫn đã dạy nó, với trợ giảng hoặc các cá nhân khác được người hướng dẫn hoặc người hướng dẫn chỉ định để hỗ trợ việc tạo, sửa đổi hoặc vận hành Cung cấp nội dung và với (các) Nhà cung cấp nội dung mà họ được liên kết. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin được tạo ra khi sử dụng Cung cấp nội dung hoặc sử dụng Dịch vụ để phân tích dự đoán về hiệu suất của bạn trong Cung cấp nội dung. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin này và / hoặc sử dụng nó để liên lạc với bạn trong tương lai, nơi chúng tôi được quyền hợp pháp làm như vậy.
 • Xác minh danh tính. Đối với các Dịch vụ yêu cầu xác minh danh tính, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập để xác minh danh tính của bạn và để xác thực rằng bạn đã gửi các yêu cầu trên Trang web. Dịch vụ này có thể được cung cấp thông qua nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính bên thứ ba. Giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn sẽ bị xóa sau khi xác minh thành công thông tin hồ sơ của bạn.
 • Liên lạc với hoặc từ Vietlish. Khi bạn gửi cho chúng tôi một tin nhắn email hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin do bạn cung cấp để phản hồi thông tin liên lạc của bạn và / hoặc như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin này và / hoặc sử dụng nó để liên lạc trong tương lai với bạn khi chúng tôi được quyền làm như vậy một cách hợp pháp. Nơi chúng tôi gửi email cho bạn, chúng tôi có thể theo dõi cách bạn tương tác với những email này (chẳng hạn như khi bạn mở email hoặc nhấp vào liên kết bên trong email). Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích tối ưu hóa và điều chỉnh tốt hơn các thông tin liên lạc của chúng tôi cho bạn.
 • Liên lạc với các Đối tác Kinh doanh của Vietlish. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với Nhà cung cấp Nội dung và các đối tác kinh doanh khác của Vietlish để Nhà cung cấp Nội dung và các đối tác kinh doanh khác có thể chia sẻ thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ mà bạn có thể quan tâm khi họ được quyền hợp pháp làm như vậy.
 • Tìm kiếm. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu khóa học chung (bao gồm bài kiểm tra hoặc bài tập, điểm và thảo luận trên diễn đàn), thông tin về hoạt động của bạn trên Trang web của chúng tôi và dữ liệu nhân khẩu học từ các cuộc khảo sát do chúng tôi điều hành với Nhà cung cấp nội dung và các đối tác kinh doanh khác để Nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và các đối tác kinh doanh khác có thể sử dụng dữ liệu để nghiên cứu liên quan đến giáo dục trực tuyến.
 • Tiết lộ cho các Nhà thầu Vận hành và Bảo trì của Vietlish. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp và nhà thầu khác nhau (gọi chung là “Nhà thầu”) để hỗ trợ chúng tôi cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Các Nhà thầu của chúng tôi có thể có quyền truy cập hạn chế vào Dữ liệu Cá nhân của bạn trong quá trình cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho chúng tôi, để đến lượt chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Các Nhà thầu này có thể bao gồm các nhà cung cấp và nhà cung cấp cung cấp cho chúng tôi công nghệ, dịch vụ và / hoặc nội dung liên quan đến việc vận hành và bảo trì Trang web hoặc Cung cấp nội dung. Quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn bởi các Nhà thầu này bị giới hạn ở những thông tin cần thiết một cách hợp lý để Nhà thầu thực hiện chức năng giới hạn của mình đối với chúng tôi.
 • Cơ quan chính phủ; Quyền và Hành động Hợp pháp. Vietlish có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các cơ quan chính phủ khác nhau theo trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc các quy trình pháp lý khác; để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc để bảo vệ tài sản của chúng tôi; để bảo vệ chống lại các yêu cầu pháp lý; hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có quyền đưa ra hoặc từ bỏ bất kỳ phản đối pháp lý hoặc quyền nào có sẵn cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng việc điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị nghi ngờ là bất hợp pháp là phù hợp; để bảo vệ và bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Vietlish, Trang web, người dùng, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác; và liên quan đến Điều khoản Sử dụng và các thỏa thuận khác của chúng tôi.
 • Tiết lộ cho Người mua. Vietlish có thể tiết lộ và / hoặc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên mua lại, người được chuyển nhượng hoặc đơn vị kế thừa khác liên quan đến việc mua bán, sáp nhập hoặc tổ chức lại tất cả hoặc về cơ bản tất cả vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp hoặc tài sản của Vietlish mà Dữ liệu Cá nhân của bạn có liên quan .
 • Độc giả điện tử. Nếu chúng tôi nhận được bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào liên quan đến mức độ bạn sử dụng Thiết bị đọc sách điện tử được chỉ định hoặc các thiết bị khác để truy cập tài liệu của Vietlish, chúng tôi có thể lưu trữ và sử dụng nó cho mục đích nghiên cứu, kinh doanh hoặc các mục đích khác.

VI. Chính sách Liên kết ngoài

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web do các tổ chức không phải là Vietlish (“Trang web của bên thứ ba”) điều hành mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các Trang web của Bên thứ ba này trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy. Chúng tôi không xác nhận và không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các Trang web của Bên thứ ba này. Nếu bạn chọn nhấp vào liên kết đến một trong những Trang web của Bên thứ ba này, bạn nên xem lại Bảo vệ Quyền riêng tư được đăng trên trang web kia để hiểu cách Trang web của Bên thứ ba đó thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

VII. Chính sách Lưu giữ Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Chúng tôi giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn không lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà Dữ liệu Cá nhân được thu thập và xử lý. Khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân tùy thuộc vào mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu đó và / hoặc theo yêu cầu để tuân thủ luật hiện hành và để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

VIII. Bảo vệ Quyền riêng tư & Bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính tiêu chuẩn của ngành để giữ bí mật và an toàn cho Dữ liệu cá nhân của bạn, đồng thời sẽ không chia sẻ dữ liệu đó với bên thứ ba, trừ khi có quy định khác trong Thông báo về quyền riêng tư này, hoặc trừ khi việc tiết lộ đó là cần thiết trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như một mối đe dọa về thể chất đối với bạn hoặc những người khác, khi được luật hiện hành cho phép. Bởi vì Internet không phải là môi trường an toàn 100%, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân và có một số rủi ro rằng bên thứ ba trái phép có thể tìm cách phá vỡ hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc việc truyền thông tin của bạn qua Internet sẽ bị chặn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ an toàn thông tin đăng nhập của mình. Xin lưu ý rằng thông tin liên lạc qua e-mail thường không được mã hóa và không được coi là an toàn.

IX. Chính sách Cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có một số quyền liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của mình. Bạn có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của mình và xác nhận rằng dữ liệu đó vẫn chính xác và cập nhật, chọn xem bạn có muốn nhận tài liệu từ chúng tôi hoặc một số đối tác của chúng tôi hay không, và yêu cầu chúng tôi xóa hoặc cung cấp cho bạn bản sao cá nhân của bạn dữ liệu bằng cách đăng nhập vào Trang web, chọn ‘Cài đặt’ từ menu thả xuống ở trên cùng bên phải và cuộn xuống để tìm tùy chọn thích hợp. Khả năng xóa tài khoản có thể bị vô hiệu hóa đối với một số người dùng, đặc biệt là những người đã đăng ký các chương trình cung cấp tín dụng như bằng cấp, chương trình chứng chỉ Đối tác và các dịch vụ tương tự khác.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin liên quan đến các quyền của mình hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số đó, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua privacy@vietlish.edu.vn hoặc privacy@vietlish.io. Nếu bạn cư trú hoặc ở EEA, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc khu vực khác cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi:

 • cung cấp quyền truy cập vào bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn;
 • ngăn chặn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • cập nhật bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào đã lỗi thời hoặc không chính xác;
 • xóa mọi Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đang giữ về bạn;
 • hạn chế cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba; hoặc
 • cung cấp cho bạn bản sao của bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn.

Chúng tôi cố gắng trả lời mọi yêu cầu ngay lập tức nếu có thể và cung cấp phản hồi của chúng tôi trong khoảng thời gian được quy định bởi luật hiện hành. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn, có thể có thông tin còn lại sẽ vẫn còn trong cơ sở dữ liệu, nhật ký truy cập và các bản ghi khác của chúng tôi, có thể có hoặc không chứa Dữ liệu Cá nhân của bạn. Cũng xin lưu ý rằng một số Dữ liệu Cá nhân nhất định có thể được miễn khỏi các yêu cầu như vậy trong một số trường hợp nhất định, điều này có thể bao gồm việc chúng tôi cần giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Khi bạn gửi email cho chúng tôi kèm theo yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của bạn.

X. Thắc mắc, Đề xuất và Khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất, vấn đề chưa được giải quyết hoặc khiếu nại nào liên quan đến quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua privacy@vietlish.edu.vn hoặc privacy@vietlish.io. Nếu bạn cư trú hoặc ở EEA, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc khu vực khác cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự, Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu và Nhóm Bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả các câu hỏi liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi tại security@vietlish.edu.vn hoặc security@vietlish.io. Nếu bạn cư trú hoặc ở EEA, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc khu vực khác cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự, bạn cũng có thể khiếu nại với cơ quan giám sát của chúng tôi về các vấn đề bảo vệ dữ liệu (cụ thể là Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh hoặc Cơ quan giám sát Autoriteit Hà Lan) hoặc tìm kiếm một biện pháp khắc phục thông qua các tòa án địa phương nếu bạn tin rằng các quyền của bạn đã bị vi phạm.

Vietlish.io là Đại diện Việt Nam cho Vietlish, Jsc. Để liên hệ với Vietlish.io, vui lòng sử dụng thông tin liên hệ sau:

Post: Vietlish.io

      Nội dung: Yêu cầu Bảo vệ Quyền riêng tư

      35/5 D5, W.25, Bình Thạnh, TP.HCM

Email: vn-representative@vietlish.io

XI. Thông lệ quốc tế về Bảo vệ Quyền riêng tư

Các Trang của chúng tôi chủ yếu được vận hành và quản lý trên các máy chủ được đặt và vận hành tại Việt Nam. Để cung cấp các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bạn có thể gửi Dữ liệu Cá nhân của mình ra bên ngoài quốc gia nơi bạn cư trú hoặc đang ở, bao gồm cả Việt Nam. Theo đó, nếu bạn cư trú hoặc ở bên ngoài Việt Nam, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển ra ngoài quốc gia nơi bạn cư trú hoặc có trụ sở, bao gồm cả những quốc gia có thể không hoặc không cung cấp cùng một mức độ bảo vệ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và bí mật của Dữ liệu Cá nhân khi nó được chuyển giao. Nếu bạn cư trú hoặc ở trong EEA, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc khu vực khác cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự và việc chuyển giao như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để cung cấp cùng một mức độ bảo vệ cho quá trình xử lý được thực hiện ở bất kỳ quốc gia nào như bạn sẽ có trong EEA hoặc các khu vực khác trong phạm vi khả thi theo luật hiện hành. Chúng tôi tham gia và cam kết tuân thủ EU-U.S và Swiss-U.S. Khung bảo vệ quyền riêng tư khi chuyển dữ liệu từ EEA hoặc Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ. Vui lòng xem Privacy Shield (Chương trình bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ) của chúng tôi bên dưới để biết thêm thông tin.

XII. Thay đổi thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi

Xin lưu ý rằng chúng tôi xem xét các thực tiễn về quyền riêng tư của mình theo thời gian và rằng các thực tiễn này có thể thay đổi. Mọi thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thông báo về Quyền riêng tư này bằng cách đăng thông báo trên trang chủ Trang web của chúng tôi trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi cập nhật đó hoặc bằng cách gửi email đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản người dùng của bạn và bằng cách thay đổi ngày có hiệu lực (nằm ở đầu và cuối trang này). Hãy nhớ quay lại trang này định kỳ để đảm bảo quen thuộc với phiên bản mới nhất của Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này.

XIII. Không có thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi

Vietlish rất tin tưởng vào việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Mọi việc sử dụng hoặc truy cập của bất kỳ ai dưới 13 tuổi đều bị cấm và một số khu vực và Cung cấp nội dung nhất định có thể có các yêu cầu và / hoặc hạn chế bổ sung. Theo niềm tin này, chúng tôi không cố ý thu thập hoặc duy trì Dữ liệu Cá nhân trên Trang web của chúng tôi từ những người dưới 13 tuổi và không phần nào trên Trang web của chúng tôi hướng đến những người dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Trang web này vào bất kỳ lúc nào hoặc theo bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để xóa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của những người dưới 13 tuổi đã được thu thập trên Trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý đã xác minh của cha mẹ khi biết sự tồn tại của Dữ liệu Cá nhân đó.

XIV. Thông báo về quyền riêng tư của Live2Vietlish

Phần này giải thích cách Vietlish thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của những người sử dụng Dịch vụ Live2Vietlish của chúng tôi, và phần bổ sung nhưng không thay thế Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi, điều chỉnh cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của tất cả người dùng Vietlish. Điều khoản Sử dụng cho Live2Vietlish có thể được tìm thấy tại đây. Bất kỳ điều khoản xác định nào được sử dụng trong phần này và không được định nghĩa khác trong Thông báo về Quyền riêng tư đều được tìm thấy trong Điều khoản Sử dụng Live2Vietlish.

Live2Vietlish cho phép giảng viên ghi lại, chia sẻ và tải lên các bài giảng, bao gồm cả những bài giảng được ghi lại bằng Sản phẩm của bên thứ ba, lên Vietlish để học viên của họ xem trên thiết bị di động hoặc máy tính của học viên. Ngoài các hoạt động được nêu ở những nơi khác trong Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, người dùng Live2Vietlish được hướng dẫn xem xét những điều sau:

 • Vietlish sẽ thu thập nội dung âm thanh và video mà giảng viên chọn tải lên thông qua Sản phẩm của bên thứ ba, cũng như tên, địa chỉ email và hình ảnh thu nhỏ của giảng viên. Giảng viên cũng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của học viên để cho phép Vietlish chia sẻ liên kết đến nội dung đó với những học viên đó. Người hướng dẫn phải đảm bảo rằng những sinh viên này có được sự đồng ý và cho phép thích hợp trước khi chia sẻ thông tin liên hệ của họ. Xin lưu ý rằng nội dung âm thanh và video mà giảng viên cung cấp cho Vietlish có thể bao gồm tiếng nói của học viên tham gia vào bài giảng trực tiếp và chúng tôi có thể cung cấp công khai tất cả nội dung đó cho tất cả người dùng nền tảng của chúng tôi.
 • Vietlish sẽ sử dụng thông tin của bạn để cung cấp và vận hành các dịch vụ Live2Vietlish của chúng tôi và sẽ cung cấp một số thông tin nhất định cho những người tham gia Live2Vietlish khác: Ví dụ: chúng tôi sẽ cho phép sinh viên xem nội dung do giảng viên tải lên và cho phép giảng viên biết sinh viên nào đã xem bài giảng của họ .
 • Vietlish cũng có thể chia sẻ một số thông tin nhất định về việc bạn sử dụng Dịch vụ Live2Vietlish với bất kỳ Dịch vụ nào liên quan của Bên thứ ba. Xin lưu ý rằng khi bạn tương tác với bất kỳ Sản phẩm của bên thứ ba nào, Sản phẩm của bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin về bạn một cách độc lập và thu thập thông tin từ bạn. Chúng tôi không kiểm soát, không xem xét và không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật của Sản phẩm của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại bất kỳ và tất cả thông báo về quyền riêng tư của Sản phẩm của bên thứ ba để biết thêm thông tin.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@vietlish.edu.vn hoặc privacy@vietlish.io.

—-

Privacy Shield Notice

Chương trình bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ

Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Giới thiệu.

Vietlish, Inc. (gọi tắt là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), tin tưởng vào việc bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chúng tôi tham gia và cam kết tuân thủ EU-U.S. và Swiss-U.S. Các khuôn khổ của Privacy Shield bao gồm các Nguyên tắc của Privacy Shield về thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, quyền truy cập và thực thi (“Nguyên tắc”) đối với tất cả việc chuyển dữ liệu cá nhân từ EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh đến Hoa Kỳ Để tìm hiểu thêm về Privacy Shield, vui lòng truy cập trang web Privacy Shield của Bộ Thương mại Hoa Kỳ: https://www.privacyshield.gov/. Để biết thêm thông tin về chứng nhận Bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây. Khi chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Thông tin Cá nhân” trong Thông báo về Bảo vệ Quyền riêng tư này, chúng tôi đang đề cập đến bất kỳ thông tin nào (i) được ghi lại dưới bất kỳ hình thức nào; (ii) là về một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được; và (iii) được chúng tôi nhận từ EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh.

Khi chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Thông tin cá nhân nhạy cảm” trong Thông báo Privacy Shield này, chúng tôi đang đề cập đến một tập hợp con cụ thể của Thông tin cá nhân của một cá nhân cung cấp thông tin chi tiết về chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học của họ , hoặc tư cách thành viên công đoàn hoặc liên quan đến sức khỏe của họ.

Mục đích của Thông báo về Privacy Shield này là phác thảo các phương pháp chung của chúng tôi để thực hiện các Nguyên tắc liên quan đến Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập. Nếu bạn muốn có thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi liên quan đến thông tin được thu thập trên trang web này nói chung, vui lòng tham khảo Thông báo về quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi.

Nguyên tắc.
 1. Lưu ý. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo kịp thời và thích hợp trong Điều khoản sử dụng và Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, mô tả Thông tin cá nhân mà chúng tôi đang thu thập, cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó và các loại bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó (và lý do chúng tôi làm như vậy). Vui lòng xem kỹ các tài liệu này. Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho các đối tác kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ làm việc với họ để giúp họ cung cấp thông báo thích hợp cho bạn.
 2. Sự lựa chọn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội từ chối nhận Thông tin cá nhân của bạn (hoặc đưa ra sự đồng ý rõ ràng đối với Thông tin cá nhân nhạy cảm) được: (i) tiết lộ cho bên thứ ba (không phải là nhà cung cấp dịch vụ như được nêu dưới đây); hoặc (ii) được sử dụng cho một mục đích khác với mục đích mà nó được thu thập ban đầu (như được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi), hoặc sau đó được bạn cho phép, khi có tình huống phát sinh. Bạn cũng có thể từ chối sử dụng Thông tin Cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp bất kỳ lúc nào. Để thực hiện quyền này, vui lòng kiểm tra các tùy chọn cài đặt của bạn. Nếu bạn có thêm câu hỏi liên quan đến những điều trên, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacyshield@vietlish.edu.vn hoặc privacyshield@vietlish.io.

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho các đối tác kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ làm việc với họ để đảm bảo bạn được cung cấp các lựa chọn thích hợp (và phương tiện để thực hiện các lựa chọn đó) để hạn chế việc sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (nếu thích hợp).

Bất chấp những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân trong các trường hợp sau mà không cho bạn cơ hội từ chối tiết lộ như vậy: (i) cho Nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ khác mà chúng tôi đã giữ lại để thực hiện các Dịch vụ được yêu cầu thay mặt chúng tôi ; (ii) nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật hoặc quy trình pháp lý; (iii) theo yêu cầu hợp lệ của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác (mà chúng tôi được yêu cầu về mặt pháp lý); và (iv) khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính hoặc liên quan đến cuộc điều tra về hoạt động bất hợp pháp thực tế hoặc bị nghi ngờ. Ngoài ra, chúng tôi có quyền chuyển Thông tin Cá nhân trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của mình (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể hoặc thanh lý). Nếu việc mua bán hoặc chuyển nhượng như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để hướng dẫn người được chuyển giao sử dụng Thông tin cá nhân theo cách phù hợp với Thông báo Privacy Shield này.

 1. Chuyển tiếp (Chuyển cho bên thứ ba). Chúng tôi sẽ chỉ chuyển Thông tin Cá nhân cho các bên thứ ba khi bên thứ ba: (i) đã cung cấp các đảm bảo thỏa đáng cho chúng tôi rằng họ sẽ bảo vệ Thông tin Cá nhân theo Thông báo về Privacy Shield này và các Nguyên tắc; (ii) nằm ở Liên minh Châu Âu hoặc quốc gia được Ủy ban Liên minh Châu Âu coi là “đủ” về quyền riêng tư và do đó được yêu cầu tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu hoặc các luật về quyền riêng tư về cơ bản tương đương; hoặc (iii) đã được chứng nhận với Privacy Shield và chịu trách nhiệm độc lập về việc tuân thủ các Nguyên tắc.

Khi chúng tôi biết rằng bên thứ ba mà chúng tôi đã cung cấp Thông tin cá nhân đang xử lý Thông tin cá nhân đó theo cách trái với Thông báo Privacy Shield này hoặc các Nguyên tắc, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn hoặc chấm dứt việc xử lý của bên thứ ba cho đến thời điểm đó bên thứ ba có thể xử lý Thông tin Cá nhân tuân theo Thông báo Privacy Shield này và các Nguyên tắc. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu các yêu cầu này không được đáp ứng.

 1. Bảo mật dữ liệu. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân khỏi bị mất, sử dụng sai và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy. Chúng tôi đã thực hiện các quy trình vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để giúp bảo vệ và bảo mật Thông tin Cá nhân khỏi bị mất, sử dụng sai, truy cập trái phép hoặc tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.
 2. Giới hạn về tính toàn vẹn của dữ liệu và mục đích. Chúng tôi sẽ xử lý Thông tin cá nhân theo cách tương thích và có liên quan đến mục đích mà thông tin đó được bạn thu thập hoặc cho phép. Trong phạm vi cần thiết cho những mục đích đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân là chính xác, đầy đủ, cập nhật và đáng tin cậy cho mục đích sử dụng.
 3. Quyền truy cập. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý vào Thông tin Cá nhân về bạn mà chúng tôi nắm giữ. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước hợp lý để chỉnh sửa, cập nhật, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào được chứng minh là không chính xác, ngoại trừ trường hợp gánh nặng hoặc chi phí làm như vậy sẽ không tương xứng với rủi ro đối với quyền riêng tư của bạn trong trường hợp được đề cập hoặc trường hợp quyền của các bên thứ ba sẽ bị vi phạm. Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho các đối tác kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ làm việc với họ để tuân thủ các yêu cầu đó theo luật hiện hành.
 4. Truy đòi; Thực thi. Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét sự tuân thủ của chúng tôi đối với các tuyên bố được nêu trong Thông báo Privacy Shield này và chúng tôi sẽ cung cấp một cách độc lập để giải quyết các khiếu nại về thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích những người quan tâm liên hệ với chúng tôi trước (thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới) và chúng tôi sẽ điều tra và cố gắng giải quyết mọi khiếu nại và tranh chấp liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân theo các Nguyên tắc. Nếu yêu cầu của bạn không được chúng tôi giải quyết thỏa đáng, chúng tôi đã đăng ký với Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Quốc tế (“ICDR”), một bộ phận của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, để cung cấp giải pháp giải quyết tranh chấp của bên thứ ba độc lập (miễn phí) cho bạn. Để liên hệ với ICDR và ​​/ hoặc tìm hiểu thêm về các dịch vụ giải quyết tranh chấp của công ty, bao gồm cả việc gửi đơn khiếu nại, vui lòng truy cập: http://go.adr.org/privacyshield.html. Cũng có thể có những trường hợp tranh chấp có thể được giải quyết thông qua quy trình phân xử ràng buộc của Privacy Shield. Vui lòng xem trang web Privacy Shield để biết thêm thông tin. Đối với cư dân của Thụy Sĩ, thẩm quyền của Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ sẽ thay thế thẩm quyền của các cơ quan thuộc Liên minh Châu Âu. Đối với cư dân của Vương quốc Anh, Văn phòng Ủy viên Thông tin sẽ phục vụ vai trò này.
 5. Quyền hạn. Là một phần trong quá trình tham gia vào Privacy Shield, chúng tôi tuân theo quyền điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ và các cơ quan luật định được ủy quyền khác.
Các sửa đổi.

Chúng tôi có thể sửa đổi Thông báo Privacy Shield này theo thời gian phù hợp với các yêu cầu của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ. hoặc Swiss-U.S. Khung Privacy Shield. Phiên bản mới nhất của Thông báo Privacy Shield sẽ luôn được đăng lên trang web này. Bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện những thay đổi như vậy, chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày có hiệu lực được liệt kê ở đầu Thông báo Privacy Shield. Vui lòng đảm bảo xem lại phiên bản mới nhất của Thông báo Privacy Shield mỗi khi bạn truy cập trang web này để bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân.

Liên hệ chúng tôi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Thông báo Privacy Shield này, chuyển thông tin cá nhân của bạn từ EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh sang Hoa Kỳ, các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc các lựa chọn đồng ý của bạn qua email tại privacyshield@vietlish.edu.vn hoặc privacyshield@vietlish.io.

BẢN SỬA ĐỔI

Dưới đây là danh sách tất cả các bản sửa đổi được thực hiện đối với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, với các liên kết để xem sự khác biệt giữa mỗi bản sửa đổi.