NỘI QUY HỌC TẬP

Khách Hàng và/hoặc Học Viên đọc rõ, hiểu và đồng ý tuân thủ theo Nội Quy Học Tập tại VIETLISH, bao gồm các nội dung dưới đây.

  1. Nội quy chung đối với Khóa Học

(a) Học phí: Học phí và chính sách học bổng của Khoá Học có thông tin theo Đơn Đăng Ký.
Học Phí không bao gồm mọi chi phí, lệ phí ăn uống, chi tiêu, khám, chữa bệnh và mọi loại chi phí, lệ phí khác (nếu có) của Học Viên và/hoặc Khách Hàng.
Trong trường hợp VIETLISH hoặc nhân sự của VIETLISH chi hộ để thanh toán các khoản chi phí này, Khách Hàng và/hoặc Học Viên sẽ hoàn trả lại các khoản chi phí này cho VIETLISH hoặc nhân sự của VIETLISH. VIETLISH và nhân viên của VIETLISH không có bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào phát sinh từ khoản phí mà mình đã hoặc sẽ chi hộ.
(b) Phương thức thanh toán: Khách Hàng cá nhân có thể thanh toán học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam vào tài khoản theo chỉ định của VIETLISH.
(c) Xuất hoá đơn: Tất cả các Khóa Học đều được VIETLISH xuất hóa đơn.
Trong trường hợp Khách Hàng hoặc Học Viên cần xuất hóa đơn cho công ty, Khách Hàng hoặc Học Viên cung cấp thông tin đầy đủ của công ty để xuất hóa đơn và Khách Hàng tự chịu trách nhiệm về thông tin mà mình cung cấp.
(d) Lưu giữ hoá đơn: Khách Hàng và/hoặc Học Viên giữ lại tất cả hoá đơn, chứng từ, hoặc giấy tờ khác được VIETLISH cung cấp. Trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của VIETLISH, Khách Hàng và/hoặc Học Viên chuyển giao lại hoá đơn cho VIETLISH để thực hiện xem xét hoàn học phí và/hoặc cung cấp chứng từ và những giấy tờ khác.
(e) Làm mất hoá đơn: Trong trường hợp VIETLISH hoàn trả học phí, khi có yêu cầu cung cấp hoá đơn của VIETLISH, nếu Khách Hàng và/hoặc Học Viên làm mất hóa đơn thì Khách Hàng và/hoặc Học Viên sẽ nộp thêm 15% giá trị của hoá  đơn đỏ theo quy định của pháp luật về thuế của Việt Nam.
(f) Bảo lưu, chuyển nhượng, hoàn học phí: Khi Khách Hàng và/hoặc Học Viên có yêu cầu, VIETLISH có thể xem xét bảo lưu, chuyển nhượng, hoàn học phí theo một trong các trường hợp sau đây:
(i) VIETLISH hoãn lớp hoặc thay đổi lịch học từ hai (02) lần, và Học Viên không thể sắp xếp giờ học theo lịch học mới;
(ii) Giáo viên yêu cầu Học Viên chuyển lên cấp độ cao hơn hoặc ngược lại, nhưng không có lịch học phù hợp với Học Viên;
(iii) Học Viên phải nhập viện điều trị dài ngày và cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến việc khám chữa và điều trị;
(iv) Học Viên tham gia chương trình du học hè hoặc dài hạn của VIETLISH;
(v) Giáo viên yêu cầu Học Viên dừng Khoá Học lại do Học Viên không tuân thủ Nội Quy Học Tập và làm ảnh hưởng đến các học viên khác;
(vi) Học Viên người lớn trong thời kỳ thai sản phải nghỉ để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ/cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc do công ty điều đi công tác dài hạn tại các tỉnh thành hoặc các nước khác, tất cả các trường hợp trên phải bổ sung giấy xác nhận liên quan bởi cơ quan và/hoặc tổ chức có thẩm quyền;
(vii) Các trường hợp khác tùy theo chính sách và quyết định của VIETLISH. Mọi quyết định của VIETLISH trong vấn đề này sẽ là quyết định cuối cùng.
(g) Thời hạn bảo lưu học phí: Thời hạn bảo lưu học phí tối đa là ba (03) tháng, riêng đối với trường hợp nghỉ thai sản là sáu (06) tháng. Sau thời hạn bảo lưu tối đa này, Khách Hàng liên hệ chi nhánh gần nhất của VIETLISH để đăng ký Khóa Học hoặc để được hỗ trợ các bước tiếp theo dựa trên chính sách bảo lưu của VIETLISH. Khi hết thời hạn bảo lưu mà Khách Hàng không liên hệ với VIETLISH để đăng ký Khoá Học, số tiền bảo lưu sau thời hạn bảo lưu sẽ không được hoàn trả lại cho Khách Hàng.
(h) Cách thức bảo lưu học phí: Sau khi trừ hết các khoản chi phí tương đương với thời gian Học Viên đã tham gia Khóa Học, số học phí còn lại sẽ được bảo lưu cho Học Viên trong thời gian bảo lưu.  Số tiền bảo lưu sẽ  được khấu trừ khi Khách Hàng và/hoặc Học Viên đăng ký khoá học ngay sau khi kết thúc thời gian bảo lưu. Khi đó, Khách Hàng và/hoặc Học Viên sẽ chỉ phải đóng khoản phí còn lại sau khi VIETLISH trừ số tiền được bảo lưu đó đối với số tiền khoá học mà Khách Hàng đăng ký sau thời hạn bảo lưu (nếu có).
(i) Đơn phương chấm dứt Khoá Học: Nếu Khách Hàng và/hoặc Học Viên đơn phương chấm dứt Khóa Học, và/hoặc không tham gia Khoá Học, hoặc vì lỗi của Khách Hàng và/hoặc Học Viên mà Khoá Học phải chấm dứt sớm, học phí sẽ không được bảo lưu và/hoặc hoàn lại.
(j) Chương trình ưu đãi và/hoặc hỗ trợ: Khách Hàng và Học Viên hiểu và đồng ý rằng việc VIETLISH cung cấp các chương trình ưu đãi và/hoặc hỗ trợ chỉ là hoạt động khuyến khích, không thường xuyên của VIETLISH. Tùy từng thời điểm, việc chấm dứt hoặc thay đổi mức và/hoặc chính sách ưu đãi đối với từng hoặc toàn bộ Khách Hàng tùy thuộc vào quyết định của VIETLISH. Việc thông báo hay không thông báo về những thay đổi đối với mức và/hoặc chính sách ưu đãi này không phải là nghĩa vụ của VIETLISH..
(k) Nội Quy Học Tập: Khách Hàng và Học Viên xác nhận mình đã đọc rõ, hiểu, và đồng ý toàn bộ nội dung của Nội Quy Học Tập này. Khách Hàng và Học Viên sẽ thường xuyên kiểm tra và cập nhật nội dung của Nội Quy Học Tập tại từng thời điểm. Trong trường hợp Nội Quy Học Tập có nội  dung cập nhật mà Khách Hàng và Học Viên không lập tức có bất kỳ phản đối nào, VIETLISH sẽ hiểu rằng Khách Hàng và Học Viên đã đồng ý với nội dung cập nhật của Nội Quy Học Tập. Trong trường hợp có phản đối hay sự băn khoăn về nội dung cập nhật của Nội Quy Học Tập, Khách Hàng và Học Viên sẽ lập tức thông báo cho VIETLISH để các bên giải quyết.
(l) Sự kiện bất khả kháng
Trường hợp bất khả kháng là là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch bệnh (gồm cả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh tương tự khác), thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, khủng bố, bạo loạn, đình công, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, VIETLISH có thể thay đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến (online) hoặc có các điều chỉnh khác phù hợp với tình hình thực tế tùy theo từng thời điểm.
  1. Nội quy đối với Khách Hàng và Học Viên

(a) Thông tin: Khách Hàng và Học Viện xác nhận mọi thông tin cung cấp tại Đơn Đăng Ký hoặc cho VIETLISH tại từng thời điểm là chính xác, xác thực, và hợp pháp.
(b) Trường hợp Học Viên chưa đủ mười tám (18) tuổi, Học Viên không  thể tự đề nghị bảo lưu Khóa Học hoặc hoàn học phí mà không có xác nhận của Khách Hàng.
(c) Trường hợp Học Viên từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên, Học Viên có thể tự đề nghị bảo lưu Khóa Học hoặc hoàn học phí mà không cần xác nhận của Khách Hàng. VIETLISH không chịu trách nhiệm với Khách Hàng khi  xem xét đề nghị này.
(d) Thanh toán học phí: Khách Hàng và/hoặc Học Viên thanh toán học phí đầy đủ và đúng hạn.
(e) Tài sản: Học Viên và Khách Hàng tự bảo quản và chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát hay hư hỏng nào đối với tài sản của mình.
(f) Tôn trọng: Khách Hàng và Học Viên tôn trọng đội ngũ nhân viên của VIETLISH, các Khách Hàng, và Học Viên khác.
(g) Quy định khi tham gia Khóa Học: Học Viên tham gia và đến lớp học đầy đủ, đúng giờ và hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao. Học Viên không chọc ghẹo hoặc đánh bạn trong lớp học. Học Viên không la hét, gây tiếng ồn trong lớp làm ảnh hưởng đến lớp học. Học Viên không đưa người khác vào lớp khi chưa có sự đồng ý của VIETLISH.
(h) Sức khỏe: Học Viên và Khách Hàng xác nhận có đủ sức khỏe tham gia Khóa Học.
(i) Không phi pháp: Khách Hàng và Học Viên không sử dụng Khóa Học để thực hiện bất kỳ ý định và/hoặc hoạt động nào mà pháp luật Việt Nam và quốc tế nghiêm cấm.
(j) Không can thiệp: Khách Hàng và Học Viên không tự ý can thiệp vào việc vận hành và tổ chức Khóa Học của VIETLISH.
(k) Tuân thủ quy định: Khách Hàng và Học Viên phải tuân thủ mọi quy định, chính sách và hướng dẫn của VIETLISH và/hoặc giáo viên.
(l) Bồi thường thiệt hại: Khách Hàng và Học Viên bồi thường mọi thiệt hại về tài sản và/hoặc sức khoẻ của VIETLISH/nhân viên VIETLISH, hoặc bên thứ ba do Học Viên và/hoặc Khách Hàng gây ra trong suốt thời gian học.
  1. Quyền và Trách nhiệm của VIETLISH:

VIETLISH chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi trách nhiệm như trong Nội Quy Học Tập này và sẽ không chịu trách nhiệm về những việc phát sinh ngoài phạm vi đó.
(a) Cung cấp Khóa Học: VIETLISH cung cấp Khoá Học như thông tin tại Đơn Đăng Ký.
(b) Thông báo: Thông báo cho Khách Hàng và/hoặc Học Viên về việc huỷ lớp, nếu có, ít nhất là 24 giờ trước giờ học theo thời khoá biểu.
(c) Thái độ và tinh thần làm việc: Luôn tôn trọng và hỗ trợ Khách Hàng và Học Viên với thái độ chuyên nghiệp.
(d) Cập nhật thông tin: Cập nhật kết quả và tình hình học tập cho Khách Hàng và/hoặc Học Viên trong trường hợp có yêu cầu của Khách Hàng và/hoặc Học Viên.
(e) Xử lý vi phạm Nội Quy Học Tập: Tuỳ theo tính chất mức độ của vi phạm của Học Viên và/hoặc Khách Hàng (nếu có), VIETLISH sẽ quyết định mức xử lý cụ thể đối với từng trường hợp, bao gồm nhưng không hạn chế các cách thức xử lý vi phạm sau đây: nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, đền bù thiệt hại thực tế và chấm dứt Khóa Học đối với Học Viên.
(f) Cập nhật Nội Quy Học Tập: VIETLISH có thể cập nhật nội dung của Nội Quy Học Tập này tại từng thời điểm một cách phù hợp và hợp lý.
(g) Chấm dứt Khóa Học: VIETLISH có thể chấm dứt Khóa Học đối với Học Viên khi Khách Hàng và/hoặc Học Viên không tuân thủ bất kỳ nội dung nào của Đơn Đăng Ký và/hoặc Nội Quy Học Tập.