MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

8 nguyên tắc quản trị nhân văn tại VIETLISH

Mô hình quản trị nguồn nhân lực của VIETLISH là mô hình quản trị nhân văn, tức là quản trị lấy con người làm trung tâm, tập trung vào việc tạo ra cho toàn thể nhân viên bốn cơ hội: một là cơ hội được kiếm tiền, hai là cơ hội được làm việc, ba là cơ hội để trưởng thành và bốn là cơ hội để phát triển. 

8 GIA TRI 124 Vietlish.edu.vn

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Đem lại cho nhân viên thu nhập đủ nuôi bản thân trước và sau đó là đủ nuôi gia đình.

8 GIA TRI 125 Vietlish.edu.vn

QUY TRÌNH

Hướng dẫn toàn thể nhân viên các cấp cách suy nghĩ và phương thức làm việc.

8 GIA TRI 126 Vietlish.edu.vn

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Kích thích chí cầu tiến của nhân viên giúp họ đặt ra mục tiêu cho bản thân.

8 GIA TRI 127 Vietlish.edu.vn

GIẢI TRÍ

Kết hợp giải trí vào công việc giúp nhân viên được thoải mái.

8 GIA TRI 128 Vietlish.edu.vn

THỰC TẾ

Cho đội nhóm biết làm việc phải thực tế, chắc chắn, điềm tĩnh, không được đi đường tắt, khôn vặt.

8 GIA TRI 129 Vietlish.edu.vn

TRƯỞNG THÀNH

Tạo cơ hội cho nhân viên trưởng thành, học tập và phát triển, đạt được thành tựu trong cuộc sống.

8 GIA TRI 130 Vietlish.edu.vn

CÔNG NHẬN

Giúp mỗi nhân viên trong tổ chức được khen ngợi về tinh thần, phấn đấu để trở thành người có giá trị hơn.

8 GIA TRI 131 Vietlish.edu.vn

GIÀU CÓ

Tiến tới giá trị tâm hồn, lĩnh ngộ sự vận hành của vũ trụ và vui vẻ hưởng thụ cuộc sống (giàu có về tinh thần và trí huệ).